Hvordan snakke med unge, svarte menn om kjønn, jenter og sex?

Disclaimer: homofili og LHGBT perspektiv kommer i egen workshop veileder og dette perspektiver tas ikke opp i denne guiden i noen større grad. Disse perspektivene tas opp på ulike måter avhengig av gruppen og målet for workshopen.

Forberedelse

Dette er ikke nødvendigvis en «teknisk» workshop rundt seksualitet (men aspekter av dette kan selvsagt legges til). Målet for workshopen bør være å skape refleksjoner rundt verdier og holdninger knyttet til temaene kjønn og sex. Innholdet i workshopen må selvsagt tilpasses alder, behov og nivå – og tilpasses workshop-lederens kunnskap om relevant temaer og aktuelle saker. Ta utgangspunkt i oversikten nedenfor, men bruk bevisst den kunnskapen du har om gruppa utifra egne erfaringer. Noen grupper preges av usikkerhet og temaer som kjønn, jenter og sex skaper ofte mange bemerkninger, tøysete kommentarer og latter. Dersom du ikke tar høyde for dette og starter med noen ice-brakers vil det være vanskelig å nå inn.

I tillegg er det viktig at workshop-leder har satt seg grundig inn i tematikken og vet hvor han står med hensyn til egne synspunkter og erfaringer. F.eks. er det viktig at workshop-leder forbereder nøye hva han er villig til å snakke om av personlige erfaringer, aktuelle nyhetssaker som illustrerer viktige forhold tilknyttet tematikken og gode eksempler for problem-forståelse og løsnings-orientering. Husk at jo mer komfortabel du er med temaet som leder jo fortere vil gruppa etablere en seriøs tone. Dersom leder er usikker og synes temaet er pinlig vil det merkes av deltakerne også. Spørsmål om seksualitet er ofte knyttet til moralistiske verdier. Workshop-leder bør unngå å legge en bestemt «mal» for hvilke synspunkter som er forventet – målet med workshopen er at hver deltaker blir utfordret til å reflekter over egne holdninger og mulige løsninger på problemstillinger.

Et annet viktig moment er at workshop-leder må være klar over de mange fordommer som er knyttet til tematikken; for eksempel stereotyper om svarte menns intelligens, dyriske seksualitet og fastlåste kjønnsroller. Det er derfor viktig at det kommer tydelig frem hvorfor du har valgt å ta opp disse temaene i en gruppe med unge svarte menn – og at intensjonen ikke er å forsterke stereotypene, men å reflektere med bakgrunn i de spesifikke erfaringene gruppens deltakere har med dagens temaer. Understrek at ingen spørsmål er irrelevante og oppfordre deltakerne til å bruke denne muligheten til å få ny informasjon og klargjøre sine holdninger.

Det er også viktig at workshop-leder vet litt om bakgrunnen til deltakerne på forhånd, f.eks. hvilke land de har bakgrunn fra, hvilke kulturelle preferanser familiene de kommer fra har og om spesifikke problemstilliner er aktuelle for denne gruppen. Tenk gjennom på forhånd noen alternativer for hvordan workshopen kan avrundes; er det grunnlag for å starte en fast samtalegruppe, eller kan det være at man bør sette opp noen tema-seminarer som en oppfølging av spørsmål deltakerne tar opp osv.

 

 1. Innledning: Om dagens tema

Workshop-leder kan starte med å ønske velkommen og gi en kort introduksjon av seg selv og hvordan han forholder seg til temaet (erfaringer fra liknende arbeid, studier, egne opplevelser etc). Gi en kort oversikt over programmet for dagen. Bli enig med deltakerne om noen grunn-regler (f.eks. når det gjelder tidsrammer, respekt for andres meninger, å ikke le av det andre sier og å lytte aktivt) og målsettinger for hva som skal oppnås (eks. bevisstgjøring, problemløsing, ansvarliggjøring etc). Avhengig av hvor godt deltakerne kjenner hverandre, ta en runde med korte introduksjoner. En fin måte å løse opp på kan være å la alle si noe om en problemstilling tilknyttet kjønn og/eller seksualitet (for eksempel tenårings-graviditet, vold mot jenter etc) som de er opptatt av eller observerer at mange i deres miljø påvirkes av.

 1. Mini-foredrag

I denne sekvensen legges rammene for dagens tema og hensikten her er å etablere en forståelse for kjønnsforskjeller, maktforhold og verdier rundt seksualitet. Kulturelt sett kan det være viktig å snakke om sex i kontekst av familie, selv om ungdommene er en del av et samfunn hvor seksualitet ofte dreier seg om individualitet og frie valg.

 

Kjønn

De fleste forstår kjønn som mann og kvinne, men gå litt inn på kulturelle føringer som gjør at det skapes roller og forventninger om å være «en skikkelig mann» og en «ordentlig kvinne». Still spørsmålet: «Hva er forskjellen på å være jente og gutt slik du ser det»? (Si «slik du ser det» istedet for, for eksempel «i din kultur»). Oppmuntre til refleksjon om hvor de har lært disse forskjellene og om de stemmer, eller bør utfordres. Dvel litt ekstra ved hvilke oppfatninger de har om hva som spesifikt forventes av dem som unge, svarte menn.

Patrarki

Forklar at patriarki ikke nødvendigvis er en naturgitt struktur, men en maktstruktur som mange kulturer praktisterer på ulike måter, noe som gjør at kjønnsforskjeller kan spores i nesten alle samfunn. Be deltakerne reflektere over maktfordeling mellom kvinner og menn: Hvilke erfaringer har de selv med kjønn og styrke/makt? Hvilke former for forskjellsbehandling har observert basert på kjønn i sin familie og miljø? Er det noen aspekter de setter pris på? Noe de synes er kritikkverdig? Flett inn noen eksempler på at undertrykking, diskriminering og utestenging av kvinner ofte blir fremstilt som akseptabelt (særlig fra et religiøst og/eller kulturelt ståsted). Be deltakerne gi tilbakemelding på om de er enig i dette og hva de synes om det. Sett også søkelys på at når samfunnet forventer at menn skal tjene penger, være forsørgere og aldri uttrykke følelser skapes avmakt og tilkortkommenhet hos de fleste menn.

Fordommer

Gå kort inn på at mange myter har blitt skapt rundt svarte mennesker og seksualitet (dette omfatter forestillinger om at svarte menn er spesielt avhengige av sex, at svarte kvinner er «dyriske» i senga osv). Diskuter hvilke stereotyper deltakerne selv ser – når det gjelder både svarte menn og kvinner – og knytt dette til eksempler fra ungdoms- og popularitets-kultur (for eksempel rap-tekster, r&b videoer osv) som fokuserer mye på disse koblingene. Diskuter i hvilken grad dette spiller inn på hvordan svarte ungdommer ser seg selv – og hverandre.

Seksualitet

Forklar seksualitet som en drift, knyttet både til reproduksjon og intimitet. At dette handler om intense følelser som noen ganger tar overhånd og parkerer fornuften. Og at nettopp derfor er det viktig å være bevisst på seksualitet og ha gjort seg opp noen tanker om hvilke grenser man selv ønsker å sette og hva man ser som ønskelig.

Stereotyper og press

For noen er det å debutere seksuelt en manndomsprøve. Og det oppfattes lett som «ikke-mannlig» å si nei til sex eller utsette debuten. Dette er forventinger som kan oppleves som et sterkt press, og kan føre til at gutter gjør ting de senere angrer på. Still noen spørsmål om dette: «Hva er riktig alder/ramme for å debutere seksuelt?; «Hva slags press merker dere angående disse spørsmålene, hvor kommer presset fra og hva kan man gjøre?»

 

Forhold og sex

Å være forelsket, å bli betatt og få respons fra en jente er gode følelser. Men mange opplever at når de innleder et forhold blir det fort krangling, uenigheter og mange forventinger man ikke klarer å oppfylle. Still noen spørsmål om dette: «Hva er et kvalitets-forhold?»; «Hvordan vet man om man er moden for et forhold og om man har funnet den rette?»; «Er sex en selvfølgelig del av et forhold, eller kan man vise kjærlighet uten å ligge sammen?»

 

Trofasthet eller utforsking

Noen mener at i et forhold må man være trofast og kun ha en kjæreste om gangen, mens andre synes det er viktig at som ungdom bør man utforske og at det er vanlig å ha mange partnere. Still noen spørsmål om dette: «Er det viktig/mulig å være trofast?»; «Er det annerledes når en gutt har mange partnere enn når en jente har det?»; «Hva når sex fører til graviditet eller sykdommer – hva gjør man?»

 

Individualitet og verdier

Si noe om at jenter ofte blir oppfordret til å sette grenser, men at dette er noe også gutter bør minnes på. Seksualitet er intimt og følsomt, og man skal aldri gi etter for press og gjøre noe kun fordi andre forventer det. Forklar at det å vente, å ikke følge mengden og å kunne stå for det man gjør viser modenhet og styrke (selv om man får ubehagelige tilbakemeldinger). Finn ut om deltakerne ønsker å bli ektemenn og fedre i fremtiden. Oppfordre dem til å øke sin selv-bevissthet når det gjelder verdier og valg, slik at de også velger atferd som står i tråd med dette.

 

 1. Diskusjon:

Ta fatt i et tema som har kommet opp tidligere i diskusjonen som skapte temperatur og uenighet, eller still ett er flere av følgende spørsmål:

 

 • Har gutter og menn rett til å ha sex? Kan de kreve det (dersom de har en fast partner eller kone)?
 • Noen kulturer og religioner forventer at man venter til man gifter seg med å ha sex. Hva kan være argumenter for eller mot dette?
 • Hvilke behov for informasjon ser deltakerne hos andre unge, svarte menn når det gjelder disse spørsmålene?

 

 

 1. Gruppe-oppgave

I denne sekvensen kan gruppen deles i små-grupper på 2-3 deltakere i hver. Hensikten her er at hver gruppe jobber med å finne praktiske ideer til en spesifikk problemstilling. Temaet kan hentes fra diskusjoner tidligere i workshopen eller være et av følgende spørsmål (alle gruppene skal jobbe med ulike temaer):

 

 • Hvilke fordommer eksisterer om svarte menn og seksualitet; og hva kan gjøres for å få slutt på dem?
 • Hva kan gjøres for å skape bedre tillit og samarbeid mellom kvinner og menn?
 • Hvilke kvaliteter mener dere en bra svart mann skal ha, og hva kan dere gjøre for å leve opp til disse kvalitetene?
 • Hvilke undertrykkingsmekanismer ser dere at kvinner utsettes for, og hva kan dere som menn gjøre for å endre dette?

 

Gå rundt og assister gruppene mens de jobber. Minne dem på at de må jobbe mot en plenums-presentasjon hvor de kan bruke flipchart (og evt. andre hjelpemidler) og hvor alle gruppe-medlemmer må ha en rolle.

 

 1. Presentasjon/plenum

Be hver gruppe presentere sin «handlingsplan» og løsningsforslag. Gi dem gode og ærlige tilbakemeldinger på innhold, teknikk og kreativitet.

 

 1. Mini-input

Flett sammen temaer som har blitt tatt opp iløpet av workshopen og knytt dem til løsningene som har blitt presentert av gruppene. Pek gjerne på flere løsninger, spesielt holdninger og handlinger deltakerne selv kan utvikle og praktisere. Understrek behovet for å klare verdier når det gjelder kjønn og seksualitet.

 

 1. En-og-en: Spørsmål jeg lurer på

Siden dette er et vanskelig tema for mange kan det fungere fint å be deltakerne skrive ned et par spørsmål på lapper som så samles inn og leses opp og besvares. Dette sikrer anonymitet og gir deg en mulighet til å sjekke hva gruppens deltakere egentlig vet og hva de lurer på.

 

 1. Svar på spørsmål

Avhengig av tid og antall spørsmål, velg om du kun svarer på noen få spørsmål nå og eventuelt tar opp resten i neste møte, eller om du tar alle. Å svare på alt kan ta lang tid, og det kan være lurt å få tid til å analysere spørsmålene som har kommet inn, slik at du kan forberede solide tilbakemeldinger.

 

 1. Oppsummering

Gi en kort oversikt over temaene som har blitt diskutert og gi deltakerne tilbakemelding på det de har bidratt med. Forsøk å samle opp alle tematiske tråder.

 

 1. Avslutning

Gi noen korte og bekreftende kommentarer til hver deltaker om positive egenskaper du har merket deg ved den enkelte iløpet av workshopen. Trekk ut sentrale hovedpunkter fra diskusjonene og oppsummer de løsnings-orienterte forslagene. Forbered deltakerne på oppfølging dersom workshopen vil bli fulgt opp med andre aktiviteter. Takk alle for innsatsen.

 

 

Etter-arbeide:

Dersom workshopen skal følges opp er det viktig at du tar tid til å skrive ned notater rett etter workshopen. Her kan du notere dine umiddelbare inntrykk, bekymringer, ting du ikke fikk fulgt opp og nye behov du har registerert. Dersom du venter for lenge kan dette lett glemmes, så viktig at det gjøres så fort som mulig i etterkant. For din egen del er det også viktig at du ventilerer inntrykkene du sitter igjen med og hva dette har gjort med deg. Når dette er notert kan det være lurt å la det ligge en dag, slik at du kan se notatene med nye øyne og utvikle ideer om hvordan du tenker det vil være best å følge opp resultatene neste gang…